Kakšne so možnosti za delo pri mladih

V današnjem času, kjer je konkurenca na trgu dela vedno večja, mladi iščejo različne možnosti zaposlitve, ki jim omogočajo pridobivanje izkušenj in finančno neodvisnost. Mnogi mladi se odločijo za študentsko delo kot prvo stopnjo v svoji poklicni poti. Poleg finančne neodvisnosti jim takšno delo omogoča tudi pridobivanje dragocenih izkušenj, ki jim bodo koristile v prihodnosti pri iskanju redne zaposlitve. Agencija za zaposljavanje lahko pomaga mladim pri iskanju ustreznih priložnosti za zaposlitev. Mladi v Srbiji lahko najdejo delo tudi tako, da vpišejo v iskalnik poslovi za mlade.

Pomen začasnega in občasnega dela za dijake in študente

Začasno in občasno delo dijakov in študentov igra ključno vlogo pri omogočanju pridobivanja delovnih izkušenj in dodatnega zaslužka med njihovim izobraževanjem. Hkrati pa služi tudi kot način selekcije potencialnih kadrov za delodajalce ter zagotavlja prilagodljivo delovno silo za pokrivanje izrednih potreb po kadrih.

Narava dela dijakov in študentov

Pomembno je razumeti, da gre pri začasnem in občasnem delu dijakov in študentov za dela, ki so omejena na določen časovni okvir ali se opravljajo le občasno. Ta oblika dela omogoča dijakom in študentom, da se prilagajajo svojemu šolskemu urniku, hkrati pa pridobivajo koristne izkušnje na delovnem mestu.

Kdo lahko opravlja začasno in občasno delo dijakov in študentov?

Začasno in občasno delo dijakov in študentov je na voljo številnim kategorijam posameznikov. To vključuje dijake in študente s statusom v Republiki Sloveniji, ki so dopolnili 15 let, osebe, ki se izobražujejo po javno veljavnih programih osnovnega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja ter so mlajše od 26 let, osebe, ki so zaključile srednjo šolo v tekočem šolskem letu in bodo vpisane na visokošolski zavod v naslednjem šolskem letu, ter državljane Republike Slovenije s statusom dijaka ali študenta v tujini ter študente tujih univerz, ki opravljajo študijske obveznosti v Sloveniji.

Pogoji za opravljanje dela

Posamezniki lahko opravljajo začasno in občasno delo dijakov in študentov le pod pogojem, da niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.

Dokazovanje statusa dijaka ali študenta

Za dokazovanje statusa dijaka ali študenta se posamezniki poslužujejo potrdila o vpisu, indeksa ali ustrezne dijaške ali študentske izkaznice izobraževalnega zavoda. Poleg tega morajo podpisati izjavo, da niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. Ob vpisu posrednik začasnega in občasnega dela dijakov in študentov preveri tudi osebno identifikacijo posameznika.

Minimalna bruto urna postavka za delo dijakov in študentov

Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke začasnih in občasnih del, ki je začela veljati 3. februarja 2024, določa, da bruto urna postavka za opravljeno uro ne sme biti nižja od 7,21 evra. To pomeni, da delodajalci ne smejo ponujati nižje urne postavke za delo, ki je bilo opravljeno od tega datuma naprej.

Potrebni pogoji za opravljanje dela

Začasno in občasno delo dijakov in študentov pri delodajalcu je mogoče opravljati le na podlagi napotnice, ki jo izda posrednik s koncesijo za tovrstno dejavnost. Napotnica se izda v štirih izvodih, od katerih morajo biti vsaj trije potrjeni s podpisom in žigom posrednika ter delodajalca. Brez te potrditve napotnica ni veljavna. Dijak ali študent prejme potrjen izvod napotnice ob pričetku dela.

Elektronska oblika napotnice

Napotnica se lahko izda tudi v elektronski obliki v skladu s predpisi o elektronskem poslovanju in podpisu. Tudi v elektronski obliki morata tako posrednik kot delodajalec potrditi napotnico z elektronskim podpisom. Dijaku ali študentu je na zahtevo na voljo tudi pisna napotnica, pri čemer veljajo določbe za pisno napotnico tudi za elektronsko verzijo. Napotnica je veljavna le ob predložitvi osebnega dokumenta dijaka ali študenta.

Evidenca opravljenih ur

Delodajalec je dolžan vsak dan zabeležiti število dejansko opravljenih ur začasnega in občasnega dela dijaka ali študenta. Skupni seštevek teh ur mora ustrezati številu ur, navedenih na napotnici.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *